Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden | Judith Groeneveld Academy

Artikel 1. betaling:
Na uw reservering bij Judith Groeneveld Academy dient u binnen 14 dagen het totale bedrag te voldoen. Wanneer u boekt voor een retreat of opleiding die binnen zes weken start, dan betaalt u bij reservering het gehele bedrag per omgaande. Is de degene die reserveert in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de deelnemer aan de retreat of opleiding.

Artikel 2. wijzigingen door de deelnemer:
Nadat u het reserveringsformulier opgestuurd hebt, kan het gebeuren dat u iets wilt wijzigen. Tot 5 dagen voor aanvang zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en schriftelijk door Judith Groeneveld Academy worden bevestigd.

Artikel 3. wijzigingen door Judith Groeneveld Academy:
a. Bij onvoldoende deelname behoudt Judith Groeneveld Academy zich het recht voor om een retreat of opleiding te annuleren. U ontvangt daarvan minimaal 1 week van tevoren schriftelijk bericht.

b. Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Judith Groeneveld Academy zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Judith Groeneveld Academy aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. In dit geval doet Judith Groeneveld Academy een gelijkwaardig alternatief voorstel. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de deelnemer kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de deelnemer. Indien de oorzaak van de wijziging aan Judith Groeneveld Academy kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Judith Groeneveld Academy. Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 4. aansprakelijkheid:
Judith Groeneveld Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade in contact met de paarden of andere dieren. Deelnemer dient zich aan de veiligheidsafspraken te houden en is nooit toegestaan zich alleen in de weides te bevinden. Overtreding hiervan met eventuele gevolgen zijn geheel voor de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf. Judith Groeneveld Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens het verblijf. Als het verblijf niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de deelnemer verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Judith Groeneveld Academy Eventuele schade wordt door Judith Groeneveld Academy vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Judith Groeneveld Academy is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de deelnemer. De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de retreat of opleiding begrepen diensten is betrokken. De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de organisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen. Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de retreat of opleiding niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de deelnemer noch aan Judith Groeneveld Academy zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Judith Groeneveld Academy is nooit aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en of annuleringsverzekering. Indien Judith Groeneveld Academy aansprakelijk is voor derving van retreat of opleiding, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de som.

Artikel 5. reisverzekering:
Degene die de retreat of opleiding bij Judith Groeneveld Academy reserveert is volledig zelf verantwoordelijk voor het boeken en ondergaan van de reis naar Judith Groeneveld Academy, alsmede de verzekering daarvoor en tijdens de retreat of opleiding. 

Artikel 6. verplichtingen van de deelnemer:
De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een retreat of opleiding daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Judith Groeneveld Academy van de retreat of opleiding worden uitgesloten Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 7. annulering en in de plaatsstelling:
Uiteraard kan het voorkomen dat u uw geboekte retreat of opleiding moet annuleren.
Daar zijn echter kosten aan verbonden.
– bij annulering tot de 14e dag (exclusief) vóór de aanvangsdag: 30% van de som;
– bij annulering vanaf de 7de dag (inclusief) tot de aanvangsdag: 90% van de som;
– bij annulering op de aanvangsdag of later: de volledige som.
Naast annuleren is het mogelijk iemand anders in uw plaats te laten gaan. Het is dan van belang dat de ander aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden voldoet en dat het verzoek uiterlijk 2 dagen voor aanvang wordt ingediend. De aanmelder, de deelnemer en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Judith Groeneveld Academy voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de som.

Artikel 8. klachtenbehandeling:

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Judith Groeneveld Academy, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Judith Groeneveld Academy. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 9. geschilbeslechting:
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Judith Groeneveld Academy en boeker in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door een nader te kiezen rechtbank te Nederland. Judith Groeneveld Academy blijft echter bevoegd de deelnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationaal verdrag bevoegde rechter. Op elke overeenkomst tussen Judith Groeneveld Academy en deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

>